Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby členů představenstva a kontrolní komise SBD POKROK.

19. 9. 2008

Delegátům a představitelům objektů

SBD POKROK

Věc: Volby členů představenstva a kontrolní komise SBD POKROK.

 

edstavenstvo Stavebního bytového družstva POKROK vyhlašuje řádné volby členů představenstva a kontrolní komise družstva, které se uskuteční na shromáždění delegátů konaném dne 22. listopadu 2008. Podle čl. 50 odst.4 stanov má každý člen družstva, který dosáhl 18 let věku, právo být volen do orgánů družstva. Pro členství v představenstvu a kontrolní komisi musí přitom dále splňovat podmínky uvedené v článku 54 stanov a dále dle čl. 52 odst. 5 stanov. Pro přípravu voleb jmenovalo představenstvo přípravnou volební komisi. Povinností přípravné volební komise dle volebního řádu je sestavit ve stanoveném termínu na základě došlých přihlášek členů

 

SBD POKROK, kteří projeví vůli kandidovat do představenstva a kontrolní komise, kandidátní listinu pro volby do těchto orgánů a připravit pro shromáždění delegátů stanovisko, zda jednotliví kandidáti splňují podmínky pro výkon funkce podle obchodního zákoníku a stanov. Přihláška s uvedením funkce, do které kandidát kandiduje a obsahující základní data o kandidátovi, číslo objektu (v případě, že se jedná o nebydlícího člena se uvede „nebydlící“) a dále čestné prohlášení o plnění podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu (v příloze výpis z rejstříku trestů a potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti) a charakteristika kandidáta, musí být doručena nejpozději 3. října 2008 do 14,00 hodin do podatelny SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8 – Karlín

s označením „Přípravná volební komise“ v listinné podobě – nikoliv elektronickou poštou!!!

K přihláškám došlým po tomto dni nebude přípravná volební komise při sestavování kandidátní listiny přihlížet. Přihlášky neúplné (neobsahující požadované informace) uvede přípravná volební komise do seznamu kandidátů nesplňujících podmínky pro výkon funkce člena představenstva nebo kontrolní komise.Součástí přihlášky musí být i prohlášení, že kandidátovi není známa žádná překážka vyplývající ze stanov družstva a obecně závazných právních předpisů, která by mu bránila působit ve volených orgánech a že splňuje podmínky členství ve voleném orgánu. Pokud existuje překážka uvedená níže pod bodem 7. musí se kandidát v čestném prohlášení zavázat, že v případě zvolení za člena příslušného orgánu družstva tuto překážku odstraní a činnosti uvedené v bodě 7 neprodleně po zvolení ukončí.

Kandidát ve své přihlášce uvede vlastní charakteristiku pro voliče – delegáty shromáždění delegátů

 

 

 

 

 

SBD POKROK, ve které krátce představí svou osobu a své předpoklady pro výkon funkce do které kandiduje. Doporučené údaje jsou vzdělání, praxe s prací v družstvu, délka členství v družstvu. Mohou být uvedeny i další údaje např. údaj o zaměstnání, podnikatelské činnosti nebo členství ve statutárních a dozorčích orgánech právnických osob. Kandidáti by měli uvést pouze taková osobní data, která jsou ochotni publikovat pro delegáty shromáždění delegátů. Podle obecně závazných právních předpisů, musí člen představenstva a kontrolní komise družstva splňovat tyto podmínky : 1. členství v družstvu 2. dosažení věku 18 let, 3. plná způsobilost k právním úkonům, IČO 00034398, DIČ :CZ00034398, zapsáno v ORMS, oddíl Dr XCVIII, vložka 53,

Tel. : 225 339 201-2, fax: 225 339 333

 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 

4. bezúhonnost ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o živnostenském podnikání, tzn. že nebyl pravomocně odsouzen (kandidát doloží výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 mě

 

síce přiloženým k přihlášce) 5. nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle příslušných ustanovení živnostenského zákona ( § 8 zákona č. 455/1991 Sb.), 6. nemá daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu (kandidát doloží potvrzením místně příslušného finančního úřadu dle svého bydliště přiloženým k přihlášce) 7. není podnikatelem s obdobným předmětem činnosti, ani členem statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s takovým předmětem činnosti (§ 249 obchodního zákoníku). Toto omezení se nevztahuje na právnické osoby, ve kterých se družstvo účastní, vztahuje se však vždy na společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů. Pro informaci uvádíme, že SBD POKROK má v obchodním rejstříku zapsán jako předmět

podnikání:

 

 

 

- Organizační zabezpečení správy domovního majetku.

- Opravy vyhrazených plynových zařízení.

- Inženýrská činnost ve stavebnictví.

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví.

- Realitní činnost.

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

- Zpracování dat, služby databank, správa sítí.

- Správa a údržba nemovitostí. Je třeba, aby kandidáti reálně zvážili i své časové možnosti pro výkon funkce do které kandidují. O přípravě voleb do představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva POKROK informujte vhodným způsobem členy družstva ve vašem bytovém objektu. Ing. Oldřich Sova předseda představenstva

SBD POKROK